Samen Leren Werken

Samen Leren Werken

Praktijk voor remedial teaching en begeleiding op het gebied van gedrag en motoriek

Samen Leren Werken

Achtergrond

Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, om kinderen beter te kunnen begeleiden waar onder: PABO, Remedial Teaching, Gedragsspecialisatie, Trainer Sociale Vaardigheden, Kids’ Skills, Rekenspecialisatie en -coach, Motorische Remedial Teaching, KOEK, Begeleider op het gebied van autisme, diabetes, AD(H)D, syndroom van Down en visus, Specialisatie Psychodiagnostiek en Danstherapie.
Ik licht er een aantal toe.

Gedragsspecialist
Als gedragsspecialist houd ik me bezig met kinderen met gedragsproblemen en ga op zoek naar creatieve oplossingen samen met het kind. Denk hierbij aan gesprekken, rollenspel, tekenen, oefenen van situaties, aanbieden en oefenen van leer- en denkstrategieën en vaardigheden. Die oplossingen zorgen ervoor dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen. Natuurlijk speelt het kind daar zelf een grote rol in, maar ook de mensen in zijn of haar omgeving. Een kind leert het meest als anderen weten waar hij of zij mee bezig is. En wanneer het kind dit op verschillende plekken mag uitproberen en oefenen. Samenwerking en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen is noodzakelijk.
Als gedragsspecialist kan ik ook leerkrachten en andere betrokkenen coachen.

STERKerSTAAN
Dit is een training/begeleiding op het gebied van faalangst. De training rust op vier pijlers:
• leren omgaan met faalangst d.m.v. de Rationele Emotieve Training (RET);
• fysiek en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan;
• ontspanningsoefeningen;
• motorische oefeningen om helder te kunnen denken.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld door gebruik te maken van verschillende creatieve werkvormen, zoals tekenen, kleuren, drama- en expressieoefeningen. Deze non-verbale werkvormen kunnen vaak meer laten zien dan woorden kunnen zeggen.
En er wordt aandacht besteed aan communicatie. Communicatie is essentieel bij het geven van een faalangsttraining. Het is belangrijk om te horen wat een kind niet zegt. Pas dan kan je de faalangst aanpakken.
Ik ben ook coach op het gebied van ADHD en autisme.

Kids' Skills
Dit is een methode waarin gekeken wordt naar wat een kind kan leren, opbouwen en ontwikkelen. Het kind staat centraal en leert op een positieve, opbouwende manier problemen te overwinnen door zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.
Kids' Skills gaat er van uit dat een kind niet zozeer een probleem heeft, maar bepaalde vaardigheden nog niet ontwikkeld heeft. Dat betekent dat de meeste problemen waar kinderen mee worstelen, angsten, slechte gewoonten of stoornissen, kunnen worden gezien als het missen van voldoende vaardigheden. Door relevante vaardigheden aan te leren, overwint het kind de problemen die met dat gemis samenhangen. Om Kids’ Skills op een goede manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk voor het kind om zich een nieuwe manier van denken eigen te maken. Er wordt niet veel aandacht besteed aan het zoeken naar de oorspronkelijk oorzaak van het probleem van het kind, de methode concentreert zich op wat het kind moet leren.

Rekenspecialist en -coach
Als rekenspecialist en -coach houd ik me bezig met kinderen die moeite hebben met leren rekenen of zelfs vastgelopen zijn binnen het rekenonderwijs. Deze kinderen hebben (ernstige) rekenproblemen en mogelijk dyscalculie.
Ik proberen inzicht te krijgen op de rekenproblemen die het kind ondervindt door middel van een intakegesprek met ouders en informatie van school. Met behulp van diagnostisch onderzoek ga ik na hoe groot de achterstand van het kind is en waar zijn specifieke problemen liggen. Door middel van onderzoek probeer ik rekenproblemen of het vermoeden van dyscalculie te achterhalen. Daarbij interpreteer ik de bestaande (toets-) gegevens en neem aanvullende testen af. Ik heb gesprekken met het kind en kijk en luister ik naar hoe hij tot oplossingen komt en welke manieren hij daar bij gebruikt (leerstijlen en leerstrategieën). Tevens kijk ik naar het gedrag. Kan het kind plannen, zich concentreren en aan de taak houden? En naar de motoriek. Hiaten in de motorische ontwikkeling kunnen ook voor leerproblemen zorgen.
Als alle gegevens bekend zijn, breng ik advies uit aan ouders over de vorm van de hulp en begeleiding.
Soms is het nodig om terug te gaan naar de basis van het rekenen. Dan kan het Jamara rekenen een uitkomst bieden.

Motorische remedial teaching
Deze cursus biedt handvatten, oefeningen m.b.t. bewegend leren, waardoor gedrag en leerprestaties verbeterd worden. Een kind ontwikkelt zich op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Dit is in samenhang. Alle drie de onderdelen hebben invloed op elkaar.

KOEK
De Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) is ontwikkeld als ergotherapeutisch observatie-instrument voor oudste kleuters in het basisonderwijs om te beoordelen of de kleuter toe is aan het (voorbereidend) schrijven. Ook is de KOEK te gebruiken voor de ergotherapeutische diagnostiek van kleuters met problemen in de fijne motoriek.
Door het afnemen van de KOEK wordt duidelijk of het kind problemen heeft met de verschillende fijn motorische kleutervaardigheden.
De KOEK observeert de papier- en pentaken en enkele andere fijn motorische taken. Bij de papier- en pentaken worden het kleuren, het tekenen en het voorbereidend schrijven geobserveerd en bij de andere fijn motorische taken wordt er gekeken naar het knippen, het manipuleren van kleine voorwerpen, het tweehandig bewegen en het kruisen van de middellijn.
De methode geeft ook adviezen en tips welke zowel bruikbaar zijn op school als thuis.

Specialisatie psychodiagnostiek
Als specialist psychodiagnostiek krijg ik veel verschillende informatie over kinderen binnen. Denk hierbij aan toets gegevens, verslagen van een logopedist of gymdocent. Deze gegevens geven geen antwoord op vragen over de oorzaken van eventuele stagnatie en de cognitieve mogelijkheden van een kind. Om daar achter te komen kijk ik naar het volledig beeld van een kind. Ik maak duidelijk waar de leerachterstanden zijn en interpreteer resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen. Zo wordt duidelijk waar de mogelijkheden van een kind liggen op zowel didactisch als cognitief gebied. Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van het kind.

Danstherapie
Dit is een vorm van creatieve therapie. Het kan een geschikte behandeling zijn van diverse lichamelijke, emotionele, sociale, psychologische en psychiatrische klachten. Dergelijke klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en in de beweging. Daardoor zijn ook via het lichaam en de beweging veranderingen op gang te brengen.
Binnen danstherapie staat het ‘doen en ervaren’ centraal. Daarmee is het zowel een geschikte therapie voor mensen die verbaal en rationeel (praten en denken) heel sterk zijn, als voor mensen die gemakkelijker ervaringen opdoen via de non-verbale kant (zonder praten). Het kan ook een goede toevoeging zijn naast verbale therapieën zoals psychotherapie.

Wil je meer weten over de mijn manier van werken, kijk dan bij werkwijze.

Wil je meer weten over mij als persoon, kijk dan bij even voorstellen.
Samen Leren Werken

Ontdekken = Leren • Leren in samenhang • Dat werkt!


Telefoon: +31 (0)657011100 | Email: info@samenlerenwerken.eu


KvK: 65036638 • LBRT: 163066

website gemaakt door: Emile van der Kraan • DQP